Annual Reports & Financials

Các báo cáo thường niên của Quỹ tài trợ VinaCapital

US IRS Thư miễn trừ thuế- EIN 20 898 6703 (Tiếng Anh)

Form 990 US-Báo cáo hoàn thuế

Form 990 US-Báo cáo hoàn thuế 2015 (Tiếng Anh)

Form 990 US-Báo cáo hoàn thuế 2014 (Tiếng Anh)

Form 990 US-Báo cáo hoàn thuế 2013 (Tiếng Anh)

Báo cáo kiểm toán

Báo cáo kiểm toán 2015 (Tiếng Anh)

Báo cáo kiểm toán 2014 (Tiếng Anh)

Báo cáo kiểm toán 2013 (Tiếng Anh)

Báo cáo kiểm toán 2012 (Tiếng Anh)

Báo cáo kiểm toán 2011 (Tiếng Anh)

Báo cáo kiểm toán 2010 (Tiếng Anh)

Báo cáo kiểm toán 2009 (Tiếng Anh)

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên 2015 (Tiếng Anh)

Báo cáo thường niên 2014 (Tiếng Anh)

Báo cáo thường niên 2013 (Tiếng Anh)

Báo cáo thường niên 2012 (Tiếng Anh)

Báo cáo thường niên 2011 (Tiếng Anh)

Báo cáo thường niên 2010 (Tiếng Anh)

Báo cáo thường niên 2010 (Tiếng Việt)

Báo cáo thường niên 2006-2009 (Tiếng Anh)