Điều khoản & Điều kiện

THE VINACAPITAL FOUNDATION VỚI TƯ CÁCH LÀ CHỦ SỞ HỮU VÀ VẬN HÀNH:

Trang web này được sở hữu và điều hành bởi The VinaCapital Foundation (VCF), một tổ chức phi lợi nhuận được đăng ký 501 (c) (3) của Mỹ, được đăng ký là một tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. VCF là chủ sở hữu duy nhất của trang web VinaCapital Foundation. Trong suốt chính sách này, bạn sẽ thấy các thuật ngữ “the VinaCapital Foundation”, “VCF”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” và “chúng ta” – các thuật ngữ này đề cập đến VCF. Bạn cũng sẽ thấy các thuật ngữ “Tôi”, “bạn”, “của bạn” và “cái của (các) bạn” – những thuật ngữ này đề cập đến khách truy cập và người dùng trang web của chúng tôi.

Trang web của VCF cung cấp mô tả về các chương trình của chúng tôi và cách chúng tôi giúp đỡ trẻ em gặp khó khăn ở Việt Nam, trang web cung cấp cho bạn cơ hội quyên góp trực tuyến hoặc tương tác với chúng tôi và tải xuống các liên kết để sử dụng trên trang web của bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc toàn bộ chính sách vì nó thể hiện sự thấu hiểu của chúng tôi với bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Các điều khoản và điều kiện này đã được phát triển để bảo vệ bạn, cũng như của chúng tôi.

Việc sử dụng trang web này là dành cho người dùng ở Việt Nam và quốc tế với ngôn ngữ tùy chọn là tiếng Việt và tiếng Anh.

 

MỤC ĐÍCH PHÁT TRIỂN TRANG WEB:

Chúng tôi luôn nhận thức được tầm quan trọng của việc giao tiếp với cộng đồng thông qua việc sử dụng các công cụ trực tuyến. Trang web của chúng tôi cung cấp cho bạn:

 • Thông tin VCF (bao gồm các tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh)
 • Thông tin chương trình
 • Báo cáo thường niên
 • Báo cáo tài chính
 • Sự kiện và tin tức
 • Các cách đóng góp
 • Chính sách
 • Cơ hội nghề nghiệp

 

VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA BẠN:

 • Việc bạn sử dụng trang web cấu thành sự đồng ý của bạn với tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và tất cả các thông báo. Việc sử dụng trang web này dành cho cả người dùng Việt Nam và quốc tế với ngôn ngữ tùy chọn là tiếng Việt và tiếng Anh.
 • Như một điều kiện của việc bạn sử dụng trang web, bạn đảm bảo với VCF rằng bạn sẽ không sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc bị cấm theo các Điều khoản và Điều kiện Chung này.[1]
 • Việc bạn sử dụng tên và biểu tượng và/hoặc các liên kết mang tên và biểu tượng thừa nhận “Quyền sở hữu độc quyền của VCF” đối với tên và/hoặc quyền sử dụng biểu tượng. Tất cả việc sử dụng hoặc thiện chí liên quan đến tên, biểu tượng, tài liệu, dữ liệu và/hoặc dịch vụ của chúng tôi sẽ cấp quyền cho VCF và mang lại lợi ích cho người thụ hưởng hoặc tổ chức cấp phép của chúng tôi. Việc sử dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với tài liệu, dữ liệu và/hoặc dịch vụ của chúng tôi được cung cấp trên trang web luôn do bạn chịu trách nhiệm và rủi ro đối với việc không tuân thủ.

 

TÍNH CHÍNH XÁC, HOÀN THIỆN VÀ THỜI HẠN CỦA THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB:

Trong trang web của mình, chúng tôi mong muốn đạt được độ chính xác, đầy đủ và kịp thời. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền từ chối trách nhiệm pháp lý trong trường hợp bạn sử dụng thông tin trang web như một ràng buộc. Các tài liệu trên trang web này nhằm cung cấp tổng quan chung về các vấn đề và chúng tôi cho rằng nó cần thiết để thông báo cho bạn và không nên dựa vào hoặc sử dụng làm cơ sở pháp lý hoặc cho bất kỳ quyết định nào. Tất cả và bất kỳ sự lựa chọn nào chỉ dựa vào các tài liệu theo cách trên đều nằm ngoài trách nhiệm của chúng tôi và tự chịu rủi ro. Chúng tôi có quyền sửa đổi nội dung của trang web này vào bất kỳ lúc nào nếu thích hợp, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ/tất cả thông tin này trên trang web. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm theo dõi các thay đổi đối với trang web.

 

SỬ DỤNG TÀI LIỆU TỪ TRANG WEB:

Trang web này và tất cả nội dung của nó (bao gồm nhưng không giới hạn ở phần mềm, tệp, đồ họa, thiết kế và dữ liệu) là tài sản của VCF và/hoặc các nhà cung cấp hoặc người cấp phép của VCF. Nó được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác của North Carolina, Hoa Kỳ và Việt Nam. Bất kỳ hoạt động nào liên quan đến những điều đã nêu ở trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng, sao chép, truy xuất dữ liệu bất hợp pháp sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý ít nhất theo luật của nước sở tại – Việt Nam; trừ khi có quy định khác.

Bạn có thể hiển thị và sao chép điện tử, tải xuống và in các phiên bản bản cứng của các tài liệu có trên trang web để sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại, với điều kiện bạn phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành.

 

LƯU Ý CHÍNH SÁCH:

 • Một số bên có thể đính kèm hoặc sử dụng dữ liệu của VCF, biểu trưng, ​​v.v. cho các mục đích khác nhau. Bất kỳ bên ngoài nào sử dụng tên và biểu tượng của chúng tôi với sự cho phép, thường tuyên bố rõ mục đích và mô tả lý do sử dụng liên kết đến trang web VCF. Nếu một bên bên ngoài sử dụng tài liệu của chúng tôi mà không có thông tin này, điều đó thường có nghĩa là chúng tôi đã không đồng ý với việc hiển thị các nguồn của mình. Điều đó có nghĩa là đó là một biểu hiện của vi phạm hình ảnh và do đó vi phạm chính sách này.
 • Tên, hình ảnh, biểu tượng và/hoặc liên kết mang tên và biểu tượng không được phép sửa đổi, điều này bao gồm: bổ sung/loại bỏ kết cấu, nền, định dạng, đồ họa. Chúng tôi cũng không cho phép thay đổi kích thước, tỷ lệ, phông chữ, thiết kế, cách sắp xếp, màu sắc hoặc các yếu tố.
 • Nếu được sự đồng ý của VCF để sử dụng tên, hình ảnh, biểu tượng và/hoặc liên kết, chúng phải luôn được sử dụng ở định dạng ban đầu và không được có bất kỳ thay đổi hoặc biến thể nào khác. Việc cho phép sử dụng các tác phẩm của VCF không bao gồm việc sử dụng nó cho mục đích thương mại, hoặc chuyển nhượng, bán, tái sản xuất, phân phối hoặc khai thác tên và biểu tượng của VCF. Nếu bạn sử dụng tác phẩm của chúng tôi mà không được phép, hoặc không tuân theo các điều khoản này, bạn đang vi phạm luật sở hữu trí tuệ.
 • Bất kỳ việc sử dụng nào khác đối với các tài liệu trên trang web bao gồm (nhưng không giới hạn) việc sửa đổi, phân phối, truyền tải, biểu diễn, phát sóng, tái tạo, xuất bản, cấp phép, đảo ngược thiết kế, chuyển nhượng hoặc bán, hoặc tạo ra các bản sao từ bất kỳ tài liệu, thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ thu được từ trang web, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của VCF, bị nghiêm cấm rõ ràng. Yêu cầu cho phép thực hiện bất kỳ hoạt động nào trong số này phải được đệ trình cho VCF để xem xét.
 • Tên và biểu tượng của VCF và/hoặc liên kết mang tên và biểu tượng không được xuất hiện ở bất kỳ đâu trên bất kỳ mạng xã hội/trang truyền thông xã hội nào khác hoặc trang web khác, hoặc bất kỳ nơi nào có chứa nội dung hoặc quảng cáo có tác động xấu đến trẻ em (điều này bao gồm, nhưng không giới hạn với: đồ uống có cồn, thuốc lá; nội dung khiêu dâm, tôn giáo, đảng phái, chính trị hoặc vũ khí, chất cấm hoặc tác phẩm thô tục).[2]
 • Khi bạn hiển thị, sao chép, tải xuống hoặc in bất kỳ tài liệu nào trên hoặc từ trang web, VCF và/hoặc các nhà cung cấp hoặc người cấp phép của VCF cung cấp cho bạn theo giấy phép mà VCF có thể thu thập theo ý muốn và giữ lại toàn bộ quyền sở hữu/quyền sở hữu của tài liệu của bất kỳ và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan.

 

ĐĂNG TẢI NỘI DUNG TỪ BÊN NGOÀI:

Có những khu vực trên trang web của chúng tôi và các trang truyền thông xã hội nơi công chúng có thể tải lên, đăng hoặc nhận xét các đề xuất, phản hồi hoặc khiếu nại khác nhau và/hoặc nội dung khác. Trong một số phần, điều này có thể được xem bởi cả công chúng và những người dùng khác của trang web.

Bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin, nhận xét hoặc nội dung khác do bạn đăng tải. Khi làm như vậy, bạn đồng ý không công bố bất kỳ thông tin, nhận xét hoặc dữ liệu nào khác có thể hoặc có thể bị coi là vi phạm điều khoản này, điều này bao gồm (nhưng không giới hạn):

 • Sai, vu khống, nói xấu, khiêu dâm, đe dọa, xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai, vi phạm hoặc chiếm đoạt quyền sở hữu trí tuệ, lạm dụng, bất hợp pháp hoặc có thể bị phản đối, hoặc có thể cấu thành hoặc khuyến khích hành vi phạm tội, vi phạm quyền của bất kỳ bên nào hoặc làm phát sinh trách nhiệm pháp lý hoặc vi phạm bất kỳ luật nào, hoặc bao gồm hoặc chứa virus phần mềm, vận động hành lang chính trị, gạ gẫm thương mại, thư dây chuyền, thư gửi hàng loạt hoặc bất kỳ hình thức “Spam” nào.
 • Sử dụng địa chỉ email sai, mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc nói cách khác là gây hiểu lầm nguồn thông tin, nhận xét hoặc nội dung khác do bạn đăng tải.
 • Sử dụng trang web theo bất kỳ cách nào có thể làm hỏng, vô hiệu hóa, quá tải hoặc làm hỏng bất kỳ máy chủ VCF nào.

Nếu bạn vi phạm bất kỳ nội dung nào, chúng tôi có quyền xóa hoặc chỉnh sửa nội dung đó. Chúng tôi có thể giám sát bất kỳ nội dung nào do người dùng tạo và cũng có quyền xóa nội dung mà chúng tôi thấy không phù hợp. Chúng tôi sẽ xóa các nhận xét có chứa ngôn từ thô tục, công kích cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào hoặc xúc phạm, quảng bá dịch vụ/sản phẩm, lạc đề hoặc đưa ra các cáo buộc không được hỗ trợ.[3]

VCF sàng lọc Truyền thông Kỹ thuật số trong Tài khoản Thư tín của chúng tôi theo các chính sách nội bộ của VCF và như đã nêu trong Điều khoản và Điều kiện của Trang web này.

 

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI:

 • Chúng tôi sẽ cập nhật và thay đổi thường xuyên đối với dữ liệu thuộc quyền sở hữu của chúng tôi, nếu có bất kỳ thông tin nào được cập nhật, bạn có thể tùy chọn cập nhật với bất kỳ thay đổi nào.
 • Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn. Quá trình hoạt động của website có thể xảy ra sai sót hoặc gián đoạn vì những lý do khách quan hoặc chủ quan, tuy nhiên khi có phản hồi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để khắc phục sự cố.
 • Thông tin trên trang web được cung cấp với mục đích chia sẻ kiến ​​thức, kinh nghiệm và các vấn đề khác liên quan đến các chương trình của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra lời khuyên hoặc khuyến nghị chuyên nghiệp. Bạn không nên dựa vào bất kỳ thông tin nào trên các trang web này để thay thế cho việc tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia có trình độ để đáp ứng nhu cầu cá nhân của bạn.

[1] Xem chính sách ‘Truyền thông xã hội’ của chúng tôi để biết thêm thông tin.

[2] Xem cả Chính sách “Bảo vệ trẻ em” và Chính sách “Truyền thông xã hội” của chúng tôi.

[3] Xem ‘Chính sách truyền thông xã hội’ của VCF, trong ‘Tuyên bố về chính sách, Điểm 8 Sự tham gia bên ngoài.

Xin chào! Welcome!

Vui lòng chọn ngôn ngữ của website.
Please select your preferred language.